KURUMSAL

TÜZÜĞÜMÜZ

SAKARYA BEŞİKTAŞLILAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

MADDE 1     :DERNEĞİN ADI                           

Derneğin Adı: ”Sakarya Beşiktaşlılar Derneği” dir. Aşağıdaki maddelerde (Dernek)kısa adı ile anılmıştır.

MADDE 2     :DERNEĞİN MERKEZİ  

Derneğin merkezi: SAKARYA’DIR. Şubesi yoktur.

MADDE 3     :DERNEĞİN KURUCULARI

Sakarya Beşiktaşlılar Derneği 1996 yılında Erol GİRİŞKEN, Haluk KARAKURT, A.Edip HASIRCI, Cem KÖPRÜLÜOĞLU, Hasan ULUÇ, Ahmet ÇAY, Zeki ZAVRAK, Mehmet DELİER, Sabri ARSLAN kurucuları tarafından kurulmuştur.

MADDE 4     :DERNEĞİN AMACI           

Dernek, aşağıda belirtilen amaçları gerçekleştirmek için kurulmuştur:

 1. Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği’nin kongre üyelerini, sporcularını ve Beşiktaş kulübüne gönül vermiş taraftarlarını bir çatı altında toplayıp sosyal, kültürel ve sportif ihtiyaçlarını karşılamak. 
 2. Her bir Beşiktaş Jimnastik Kulübü taraftarının evrensel ahlaki ve vicdani sorumluluk duyguları ile donanmış ve bu sorumluluğun bir gereği olarak, kulübün tarihsel felsefesinin temelinde, ülkede ve dünyada gelişen olaylara hakkaniyet duygusu ile yaklaşan kişiler olabilmesi için katkıda bulunmak.
 3. Beşiktaşlılık sevgisini yayarak ve tabanı genişletmek.
 4. Beşiktaş kulübünü gerek yurtiçi ve gerekse yurtdışında daha da yüceltip başarılı olabilmesi için maddi ve manevi destek vermek. Organizasyonlar yapmak, kulübün şehrimizde yapacağı organizasyonlarda olanak sağlamak.
 5. Sakaryaspor kulübü ile iletişim ve dayanışma içinde olmak.

 

MADDE 5     :DERNEĞİN AMAÇLARINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMLERİ İLE FAALİYET ALANLARI                                                        

 1. Amacın gerçekleştirilmesi için maddi ve manevi katkıda bulunacak Beşiktaşlıları bünyesinde toplamak.
 2. Faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,
 3. Üyelerini ve sempatizanlarını aydınlatmak için kurs, seminer, konferans, panel, bilimsel çalışmalar yapmak,
 4.    Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
 5. Çeşitli promosyon ve eşantiyon ürünleri yaptırmak,
 6. Her türlü spor dalında amatör sporcular yetiştirmek ve eğitmek üzere kanunlara uygun kurulmuş veya kurulacak beden eğitimi ve spor tesisi, spor okulu çalışmalarına katkıda bulunmak veya beden eğitimi ve spor tesisi, spor okulu kurmak, yönetimlerinde bulunmak,
 7. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile internet aracılığıyla üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,
 8. Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için gerekli izinler alarak tesisler açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,
 9. Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
 10. Ülkemizde münhasıran federatif yapılanma ile faaliyetlerini sürdüren zekâ oyunları ve özel yetenek sporlarının öğretim ve eğitimini teşvik etmek, bu faaliyetlere ilişkin resmi ve özel turnuva ve yarışmalara destek vermek,
 11. Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki sportif faaliyetlerde bulunan dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
 12. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
 13. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, rayicinden az olmamak şartı ile satmak, kiralamak, kiraya vermek, satın alınan yâda kiralanan yerlere tesisler açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak bunları tefriş etmek,
 14. Tüzük amaçlarını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak, işletmek, kurulmuş olanlara ortak olmak, yönetimlerinde bulunmak,
 15. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
 16. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak,
 17. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer dernek, vakıf ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,
 18. Gerekli görülen yerlerde temsilcilikler açmak,
 19. Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,
 20. Sağlık veya başka nedenlerle zor duruma düşmüş dernek üyelerine ve ailelerine sahip çıkmak ve gerekli desteği sağlamak,
 21. Dernek; sosyal, kültürel, sportif ve ticari alanda faaliyet gösterir.

MADDE 6     :DERNEĞE ÜYELİK                 

Sakarya Beşiktaşlılar Derneğinin Asil, Onur (Fahri) ve aday üye olmak üzere üç tür üyesi vardır.

Asil Üyelik                             

 1. Beşiktaş Jimnastik Kulübünde kayıtlı kongre üyesi olmak.
 2. Yukarıdaki şarta haiz ve dernekler kanununa göre derneğe kayıtlı olmasında sakınca bulunmayan kişiler Derneğe mensup iki üyenin tavsiyesi ve Yönetim Kurulunun oyçokluğu ile alacağı kararla istinaden üye olabilirler.
 3. Üyelik için; yazılı müracaat edenlere bir ay içinde cevap verilir. Üyeliğe red kararına itiraz, Dernek Genel Kuruluna yapılabilir. Dernek Genel Kurul Kararı Kesindir.

Onur Üyelik            

 1. Derneğe maddi manevi büyük yardımı olan ve toplumda saygın kişilik kazanmış kişilere, iki üyenin önerisi ve Yönetim Kurulunun oyçokluğu ile alacağı kararla “Onur Üyelik” verebilir.
 2. Onur üye sayısı hiçbir şekilde üye sayısının 1/5 inden fazla olamaz.
 3. Onur üyeler toplantılara, Genel Kurula katılabilirler fakat oy hakları yoktur.
 4. Onur üyeleri giriş ödentisi ve yıllık aidat ödemezler. Fakat dilerlerse bağış adı altında ödeme yapabilirler.

Aday Üyelik                          

Dernekler kanununa göre derneğe kayıtlı olmasında sakınca bulunmayan Fakat Asil üyelik şartına haiz olmayan kişiler Derneğe mensup iki üyenin tavsiyesi ve Yönetim Kurulunun oyçokluğu ile alacağı karara istinaden aday üye olabilirler.

Üyelik Şartları                      

Derneğe üye olmak isteyenler, Dernek üye formunu doldurarak, Nüfus Cüzdan sureti, ikametgâh, adli sicil kaydı ve (2) fotoğraf ve ile müracaatlarını yapabilirler. Müracaat edenlere bir ay içinde cevap verilir. Üyeliğe red kararına itiraz, Dernek Genel Kuruluna yapılabilir. Dernek Genel Kurul Kararı Kesindir.

Üyelik Hak ve Görevleri      

Üyelerin hakları ve görevleri şunlardır:

 1. Hiç kimse derneğe üye olmaya ve üye kalmaya zorlanamaz.
 2. Her üyenin sebep göstermeksizin istifaya hakkı vardır.
 3. Her asil üyenin Genel Kurul toplantısına katılamaya, eleştirilerde bulunmaya, teklifler yapmaya, öneriler sunmaya, seçimlere katılmaya, aday olmaya ve aday göstermeye, oy kullanmaya hakkı vardır.
 4. Her asil üyenin Genel Kurulu da bir oy hakkı vardır.
 5. Her asil üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır.
 6. Bütün üyeler ikamet adresini, telefon numaralarını ve mail adreslerini değiştirdiği taktirde yeni adresini telefon numaralarını ve mail adreslerini dernek merkezine bir yazı veya telefon ile bildirmek zorundadır. Bildirmiş olduğu adreste değişikliklerin bildirilmemesi halinde bildirmiş olduğu adrese yapılan tebligatlar ve bildirimler geçerli kabul edilir. 
 7. Bütün üyeler derneğin kuruluş tüzüğüne uymak, amacına uygun hareket etmek dernek üyeleri arasında dayanışmayı temin etmek, yönetime yardımcı olmak, zorunlu aidatı ödemek, üyeliğe giriş koşullarını devam ettirmek ve olabilecek değişiklikleri ve durumunu yönetime bildirmek zorunluluğu vardır.
 8. Onur üyeleri Yönetim Kurulu onayı ile Yönetim Kurulu toplantısına katılabilirler, söz alabilirler, Genel Kurul toplantılarında görüş bildirebilirler, önerilerde bulunabilirler, oy hakları yoktur. Aday olamazlar, seçilemezler.
 9. Aday üyeler derneğin toplantılarına, Genel kurula katılamazlar, oy hakları yoktur. Aday olamazlar, seçilemezler.

MADDE 7     :ÜYELİKTEN ÇIKMA, ÇIKARILMA  

Üyelikten Çıkma        

 1. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır.
 2. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Üyelikten Çıkarılma  

 1. Vefat ile üyelik sona erer.
 2. Derneğe üye olup’ ta Dernekler Kanununa hükümlerine göre üye olabilme niteliğini kaybedenlerin üyeliği düşer.
 3. Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını üç ay içinde ödemeyen ve / veya iki Genel Kurula meşru mazeretini tevsik etmeden iştirak etmeyenlerin üyelikleri Disiplin kurulu kararı ile üyeliği düşer.
 4. Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunanların üyeliği Disiplin Kurulu kararı ile düşer.
 5. Dernek organlarınca verilen kararlara uymayanların üyeliği Disiplin Kurulu kararı ile düşer.
 6. Yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkartılması için disiplin kuruluna sevk edilen üyeleri Disiplin Kurulu kararı ile üyelikten çıkarabilir.
 7. Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde Disiplin Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılanlar hariç (c) bendeki şahıslar tekrar müracaatları halinde üye olabilirler. Bu konuda itiraz Genel Kurula yapılabilir. Bu karar kesindir.
 8. Disiplin kurulu kararı ile Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir.

MADDE 8     :DERNEĞİN ORGANLARI                    

Derneğin organları şunlardır:

 1. Dernek Genel Kurulu
 2. Dernek Yönetim Kurulu
 3. Dernek Denetim Kurulu
 4. Dernek Disiplin Kurulu

Dernek başka organlarda kurabilir. Ancak bu organlara, genel kurul ve denetleme kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.

MADDE 9     :DERNEK GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ, TOPLANMA ZAMANI                                                                                 

Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı asil üyelerden oluşur. Genel kurul;

 1. Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,
 2. Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı başvurusu üzerine, yönetim kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılır.
 3. Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.
 4. Olağan genel kurul, üç yılda bir, mayıs ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

MADDE 10   : GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.   

 1. Dernek organlarının seçilmesi,
 2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
 3. Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,
 4. Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 5. Dernekler Kanununa uygun olarak tesisler kurulması ve işletilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
 6. Derneğin fesih edilmesi,
 7. Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
 8. Genel Kurul derneğinin en yüksek organı olması sebebiyle konunun ve tüzüğün kendisine tanıdığı hususlarda işler ve görev yapmak, kararlar almak.

MADDE 11   :DERNEK GENEL KURULUNUN ÇAĞRI USULÜ

 1. Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, bir aydan fazla olamaz.
 2. Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç bir ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
 3. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

MADDE 12   :DERNEK GENEL KURULUNUN TOPLANTI USULÜ

 1. Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim, denetim ve disiplin kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
 2. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.
 3. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
 4. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.
 5. Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.
 6. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.
 7. Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin beşte biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
 8. Genel kurulda her asil üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır
 9. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

MADDE 13   : GENEL KURULUN OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ

 1. Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada,  genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.
 2. Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.
 3. Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

MADDE 14   : YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ

 1. Yönetim kurulu,12 asıl ve 6 yedek üye olarak genel kurulca seçilir.
 2. Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter ve sayman üyeyi belirler.            
 3. Yönetim kurulu asıl üyeliğinden istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde yedek üyelerin sıralamasına göre göreve çağırır. 

MADDE 15   : YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Derneğin temsil edilmesi, bu hususta başkan yetkilidir. Kurul gerektiğinde kendi üyelerinden bir veya birkaçına da bu yetkiyi verebilir.

 1. Derneğin gelir ve giderlerine ilişkin işlemleri yapmak, kabul etmek, bütçe tanzim etmek, bütçeyi uygulamak.
 2. Genel Kurula faaliyet ve hesap raporlarını sunmak,
 3. Üye sayısı arttırıcı faaliyetlerde bulunmak, üyeler arasında dayanışmayı sağlayıcı faaliyetleri bulunmak,
 4. Dernek tüzüğünde gösterilen amaçlar doğrultusunda faaliyetlerde bulunmak, gerçekleşmesi için çalışmak,
 5. Belli konularda amaca ulaşmak için komisyonlar kurabilmek, değiştirmek, kaldırmak, bu komisyonların işlevleri nedeniyle Yönetim Kurulunun sorumluğu saklıdır.
 6. Yönetim Kurulu faaliyetlerini yerine getirmek için ücretli veya gönüllü elemanlar çalıştırılabilir.
 7. Yönetim Kurulu üyeleri kanun ve bu tüzük hükümleri dâhilinde bu görevleri yerine getirmekle yükümlüdür.
 8. Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri için ücret tayin edilemez ücret alınamaz.

MADDE 16   : YÖNETİM KURULU TOPLANTI ZAMANI VE USULÜ

 1. Yönetim Kurulu ayda en az bir defa toplanır, toplantı kurul üyeleri sayısının çoğunluğu ile yapabilir. Kararlar çoğunlukla alınır. Oy eşitliği halinde başkanın oyunun katıldığı taraf tercih edilir.
 2. Toplantı gündeme göre yapılır. Gereğinde gündeme maddeler ilave edilir.
 3. Toplantıda alınan kararlar toplantı gündemine yazılmak zorundadır.
 4. Toplantıya katılmak esastır. Mazeretli olarak toplantıya katılmayanlar mazeretlerini yazılı olarak bildirmek zorundadır. Üst üste 4 toplantıya katılmayan üyenin üyeliği Yönetim Kurulunun isteği doğrultusunda düşer. Mazereti 4 aydan fazla devam eden üye Yönetim Kurulundan çekilmiş sayılır. Yönetim Kurulu üyeleri 4 aydan fazla izinli olamaz.

MADDE 17   : YÖNETİM KURULUNUN SÜRESİ VE DÜŞÜRÜLMESİ

 1. Yönetim Kurulu üç yıl için seçilir. Görev süresi yeni yönetim seçilinceye kadar devam eder.
 2. Sürenin bitiminden evvel de Genel Kurul, Yönetim Kurulunun görevden alınmasına, yeni Yönetim Kurulu seçilmesine karar verebilir. Ancak bu karar dernek üye tam sayısının yarısından bir fazlası ile verilebilir. Yönetim Kurulunun ibra edilmesinde de bu nisap aranır.

MADDE 18   : DENETİM KURULU OLUŞUMU, İŞLEYİŞİ, GÖREVLERİ

 1. Dernek üyesi olanlardan ve hukuk, iktisat, maliye veya işletme dallarından herhangi birisinde yükseköğrenim yapmış üyeler arasından olması tercih edilir, Genel Kurul’ca üç yıl için seçilen Üç asil Üç yedek üyeden oluşur.
 2. Denetim Kurulu kendi arasından bir başkan, bir sekreter seçer. Kurul çoğunlukla karar verir.
 3. Denetim Kurulunun görevi, dernek defterlerini ve kayıtlarını denetlemek, yapılan harcamaları denetlemek.
 4. Denetim Kurulu 6 ayı geçmeyen aralıklarla, görevine dahi hususları bir rapor ile Yönetim Kuruluna bildirir. Denetim Kurulu, kendi konularında yönetim kuruluna tavsiyelerde bulunabilir. Denetim Kurulu, Genel Kurula sunulmak üzere raporunu toplantıdan en az yirmi gün evvel tanzim eder ve üyelere gönderilmek üzere Yönetim Kuruluna verir. Ayrıca Denetim Kurulu raporu, Genel Kurulun tasvibine sunulur.
 5. Denetim Kurulu, yasanın ve tüzüğün kendisine tanıdığı yetkileri kullanır.

MADDE 19   :DİSİPLİN KURULU OLUŞUMU, İŞLEYİŞİ, YETKİ VE GÖREVLERİ

 1. Disiplin Kurulu, Kulüp üyesi olanlardan ve uyarı dışında herhangi bir disiplin cezası almamış, hukukçu olmak üzere, bilgi ve deneyim sahibi üyeler arasından olması tercih edilir, Genel Kurul’ca üç yıl için seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. 
 2. Disiplin Kurulu, kendi arasından bir başkan, bir raportör seçerek görev bölümü yapar. Disiplin kurulu, tam üye sayısı ile toplanır ve kararlarında çoğunluk ile karar verilir.
 3. Disiplin Kurulu, Yönetim Kurulu kararı ile Yönetim Kurulunun çağrısı ile toplanır. Yönetim Kurulu tarafından kendisine tevdi edilen dosyaları inceleyerek karar verir. Disiplin Kuruluna verilecek üyeler hakkında bu kararı Yönetim Kurulu alır ve Disiplin Kurulunu çağırıp tevdi eder. Disiplin Kurulunun kendiliğinden disiplin kovuşturması yapması öngörülmemekle birlikte, üye tam sayısının en az beşte birinin talebi ile bir üye hakkında disiplin kavuşturması yapılabilir.
 4. Derneğin amaçlarına aykırı hal ve harekette bulunanlar ve dernek dayanışmasını bozanlar, tüzük ve dernek genel kurul kararlarına aykırı davranışta bulunanlar, Yönetim Kurulu Kararı ile Disiplin Kuruluna verilirler. Disiplin Kurulu İnceleme usulünü kendi tayin eder ve kararlaştırır. Cezalandırmaya mahal olmadığına veya cezalandırmaya ve hangi cezanın uygulanmasına dair kararını serbestçe takdir ve tayin eder. Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu kararlarını aynen ifaya mecburdur.
 5. Disiplin Kurulu Uyarma ve çıkarma, kararları verebilir.
 6. Disiplin Kurulunun çıkarma kararlarına karşı Genel Kurula itiraz edilebilir. Genel Kurul kararı kesindir. İtirazların yazılı olarak yapılması esastır. Haklarında çıkarma cezası verilmiş ve bu cezaya itirazları Genel Kurulca kabul edilmemiş üyeler demek organlarında görev alamazlar.

MADDE 20   : ÜYE GİRİŞ VE YILLIK AİDATLAR

Üye Giriş aidat ve yıllık aidatları Yönetim Kurulunda Oyçokluğu ile belirlenir.

MADDE 21   : DERNEĞİN GELİRLERİ

Derneğin gelirleri

 1. Üye Giriş aidat ve yıllık aidatlarıdır.
 2. Türlü dernek faaliyetlerinden elde edilen gelirler.
 3. Derneğe yapılacak bağışlar.
 4. Derneğin mal varlığından elde edilecek gelirler.

Mevzuat içinde toplanacak yardım, bağışlar, aidatlar ve derneğin gelirleri yasaya uygun makbuzlarla tahsil edilir.

MADDE 22   : DERNEĞİN HARCAMALARI

 1. Derneğin paralarının bankalarda bulunması esastır. Ancak halin icabına göre dernek kasasında para bulunabilir. Bankadan hesaplardan para çekilmesi başkan, başkan vekili veya muhasip üyenin imzası ile mümkündür. En az iki imza olması esastır.
 2. Harcamalar, yıllık bütçeye uygun olarak yönetim kurulu kararları ile yapılır. Harcamaların defterlere muntazam olarak geçirilmesi şarttır.

MADDE 23   : DERNEĞİN DEFTER VE KAYITLARI

Dernekte aşağıda gösterilen defterler tutulur:

 1. Üye kayıt defteri: Asil üyeler, üyeliğe kabul sırasın göre bu deftere yazılır, üye istem belgesindeki kayıtlar deftere geçirilir.
 2. Karar defteri: Yönetim kurulu toplantıları ve kararları yazılır,
 3. Gelen-Giden evrak defteri: Gelen ve Giden evraklar sırasıyla deftere yazılır. Numaralanır ve evrak asılları, giden evrak suretleri dosyalarında saklanır.
 4. Gelir-Gider Defteri: Gelir ve Giderler bu deftere tarih sırası ve açıklamaları ile yazılır. Evrakları saklanır.
 5. Demirbaş Defteri: Derneğe ait Demirbaşlar bu defterde gösterilir.
 6. Kanunen tutulması mecburi defterler. Bu madde de yazılı defterler Noterden tasdikli olarak kullanılır. 

MADDE 24   : DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ       

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir.

Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarakta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

MADDE 25   : DERNEĞİN İÇ DENETİMİ

 1. Dernek Yönetim Kurulu Derneği iş bu tüzük hükümleri ve ilgili kanunlar ve yönetmeliklere göre yönetir ve yürütür.
 2. Her faaliyetlerinden dolayı Genel Kurula karşı sorumludur.
 3. Derneğin iç denetimi: Denetim Kurulu ve Genel Kurul tarafından yerine getirilir.

MADDE 26   : TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ              

 1. Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.
 2. Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır.
 3. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim, denetim ve disiplin kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
 4. Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

MADDE 27   : DERNEĞİN FESHİ VE TASFİYESİ                

 1. Dernek Genel Kurulu, derneğin feshine her zaman karar verebilir. Genel Kurul’da feshe karar verebilmesi için tüzüğe göre, Genel Kurula katılan üyelerin tam üye sayısının üçte ikisinin katılımı ve üçte ikisinin kararı ile mümkündür. İlk toplantıda nisap sağlanmazsa, ikinci toplantı çağrısı yapılır ve katılanların üçte ikisinin kararı ile feshe karar verilebilir.
 2. Derneğin feshi halinde tüm para ve mal varlığı ile tüm hakları Beşiktaş Jimnastik Kulübüne devredilir. Bu durum, Genel Kurul Başkanınca Beşiktaş Jimnastik Kulübüne yazılı olarak bildirilir.

 

MADDE 28   : Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.